Gehouden lezingen - 2


( Terug naar lezingen )


Hier kunt u lezingen zien en beluisteren van Marian Pel

o.a. - Studie - Daniël


Daniël deel 1 - Daniël en de profeet

Om een goed begrip te krijgen van het boek Daniël kijken we in onze eerste studie naar de achtergrond van het volk Israël in de tijd van de ballingschap.  Daniël en zijn vrienden bevinden zich aan het hof van de koning van Babylon en daar maken zij een belangrijke godsdienstige keuze.


Daniël deel 2 - De droom van Nebukadnezar

Koning Nebukadnezar heeft een droom en Daniël wordt door God in staat gesteld om die droom aan de koning te vertellen en uit te leggen. Met eenvoudige maar zeer nauwkeurige woorden wordt de loop van de geschiedenis vanaf de tijd van Daniël tot het oprichten van Gods eeuwige koninkrijk beschreven.


Daniël deel 3 - Gewetensvrijheid bedreigd

Nebukadnezar richt zijn eigen (denk)beeld op en eist aanbidding van dat beeld. Koninklijke macht wordt aangewend om aanbidding af te dwingen. Hierdoor worden de vrienden van Daniël op de proef gesteld. Zullen zij buigen voor een bevel dat hun gewetensvrijheid bedreigt?


Daniël deel 4 - De bekering van Nebukadnezar

God heeft alles in het werk gesteld om Nebukadnezar tot bekering te brengen, zoals Hij dat voor ieder mens doet. Wanneer Nebukadnezar uiteindelijk zijn ogen opslaat naar de hemel wordt hij opnieuw geboren in Gods koninkrijk. Terwijl hij op de troon van Babylon zat, was hij een vreemdeling en een bijwoner op aarde, want hij verwachtte net als alle gelovigen een hemels vaderland en een hemelse stad waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.


Daniël deel 5 - De val van Babylon

De val van het grote, machtige Babylon komt plotseling en onverwacht terwijl koning Belsazar feest viert. Toch waren er profetieën die de val van Babylon met grote nauwkeurigheid voorspeld. Zo is ook de val van het grote Babylon in de eindtijd in de profetieën voorzegd. Gods woord is krachtig en werkzaam, het zal volbrengen wat gesproken is.


Daniël deel 6 - Daniël en de wet

In hoofdstuk 6 smeden de machthebbers van Medo-Perzië een plan om Daniël om te brengen. Er wordt een wet ingevoerd die de aanbidding van God verbiedt. Daniël gedraagt zich alsof die wet niet bestaat. Hij wordt veroordeeld en in de leeuwenkuil geworpen. Maar God wilde aan de Meden en de Perzen ook de les van scheiding tussen godsdienst en staat onderwijzen en daarom overleeft Daniël. Hij getuigt dat hij onschuldig is aan enige misdaad ten opzichte van God en van de koning. ... 


Daniël deel 7 - Het koningschap hersteld

Daniël heeft een droom en daarin ziet hij vier roofdieren uit de zee opkomen en daarna een kleine horen met veel macht. Al deze dieren en de kleine horen vervolgen Gods volk doordat zij godsdienstige wetten uitvaardigen. Gods volk werd door aardse rechtbanken veroordeeld. Maar Daniël 7 laat zien dat er een tijd komt dat de hemelse rechtbank zal oordelen over alle volkeren. Dan ontvangt Gods volk het koningschap en dan wordt alle aardse heerschappij voor altijd verbroken.


Daniël deel 8 - Het heiligdom hersteld

In het achtste hoofdstuk van Daniël worden de wereldrijken belicht vanuit hun godsdiensten. Na de heidense godsdiensten van Medo-Perzië, Griekenland en Rome volgt de verwoestende afvalligheid van het pausdom. De valse godsdiensten hebben altijd Gods heiligdom en Zijn volk vertrapt, maar de belofte wordt gegeven dat na 2300 jaren het heiligdom zal worden hersteld. Dat is het keerpunt in de geschiedenis.


Daniël deel 9 - De komst van de Messias

De engel Gabriël keert terug tot Daniël om hem verdere uitleg te geven over het volk, de stad en het heiligdom. De ware godsdienst leert dat de Messias zal komen en in plaats van de zondaar zal sterven. In dit hoofdstuk leren wij wanneer dat zal gebeuren en wat de betekenis daarvan is.


Daniël deel 10 - De strijd achter de schermen

In hoofdstuk 10 van het boek Daniël krijgen wij inzicht in de strijd achter de schermen. Gods volk ondervond veel weerstand bij de herbouw van de tempel. Wat of wie zat daar achter? Hoe komt God zijn volk te hulp? Wij leren ook wanneer en waar de strijd begon en hoe die zal eindigen.


Daniël 11 - De laatste grote strijd

Wij volgen opnieuw de geschiedenis van de grote wereldrijken in Daniël 11. De nadruk in dit hoofdstuk ligt bij de laatste gebeurtenissen. De tijd van het einde begint in 1798. Het laatste conflict voltrekt zich nu in onze tijd. Wij zullen zien welke wereldmachten een rol spelen in deze laatste grote strijd.


Daniël deel 12 - Gods volk verlost

In het laatste grote conflict zal het pausdom alle krachten aanwenden om Gods volk te vernietigen, maar in die tijd zal Michaël, de grote Vorst, Zijn volk bijstaan en Hij zal hen verlossen. In deze studie zal ook een samenvatting worden gegeven van het grote thema van de profetieën in het boek Daniël.